Planschade-risicoanalyse

PLANSCHADE RISICOANALYSE

Uw bouwplan zou eventueel kunnen leiden tot vermogens- of inkomensschade voor anderen. Deze planschade wordt doorgaans verhaald op de initiatiefnemer De planschade risicoanalyse kan worden gebruikt (wordt in vele gevallen verlangd door het bevoegd gezag) om te voorkomen dat u voor nare verrassingen komt te staan. Wij brengen daarom vooraf de omvang van eventuele planschade in beeld. Indien nodig, kunt u op basis van onze analyse het plan aanpassen zodat we planschade kunnen voorkomen of beperken.

Voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen soms nadelige gevolgen hebben voor de omgeving. Verschillende factoren zoals uitzichtverlies, verlies van privacy of overlast door een toename van verkeersbewegingen, kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van onroerend goed of de omzet van bedrijven. Als deze nadelige gevolgen het gevolg zijn van een planologische wijziging, spreekt men van planschade. In de Wet ruimtelijke ordening is aan burgermeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de geleden planschade toe te kennen. Deze planschade wordt in de meeste gevallen via een zogenoemde planschadeovereenkomst afgewenteld op de ontwikkelaar.
 Door vergelijking van de huidige en toekomstige situatie brengen wij de planschaderisico’s van een project in kaart. Indien blijkt dat er met planschade rekening moet worden gehouden, wordt in samenwerking met een erkend taxateur door middel van een indicatieve taxatie van betrokken objecten een kostenraming opgesteld.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

Anouk van Dam LLB
T: 06-15168907

PROJECTEN PLANSCHADE RISICOANALYSE

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum