Goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving

GOEDE ONDERBOUWING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Wanneer uw bouwvoornemen niet past binnen het omgevingsplan, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen, waardoor het realiseren van uw bouwvoornemen alsnog mogelijk wordt. Hiervoor dient een vergunningprocedure doorlopen te worden. Deze procedure kan gevolgd worden met behulp van een “goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving”.

Een goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving is een rapport waarin wordt onderbouwd dat het verlenen van medewerking aan het project aanvaardbaar is, ook al wijkt het af van het omgevingsplan.

De goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving bevat de eisen zoals verwoord in artikel 8.0a lid 2 en artikel 8.0 b van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Beschrijving van het plan en toets aan het geldende omgevingsplan;
  2. Toets aan het rijks-, provinciaal, en toets aan instructieregels Rijk (AMvB’s) en instructieregels provincie (omgevingsverordening);
  3. Toets aan de omgevingswaarden;
  4. Toets aan regionaal en gemeentelijk beleid;
  5. Toets aan landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden;
  6. Toets aan aspecten fysieke leefomgeving;
  7. Beperkingengebieden
  8. Juridisch deel, waaronder de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.

De omvang en de impact van het voorgenomen project bepaalt hoe uitgebreid de bovenvermelde aspecten aan bod moeten komen. Wij kunnen in elk geval de gehele onderbouwing voor u verzorgen. U hebt dan met één contactpersoon te maken, die het geheel aan onderzoeken voor u verzorgt. Zo behoudt u het overzicht, omdat u voor het gehele onderzoek maar één aanspreekpunt heeft, die alles uit de kast zal halen om het grondig en voortvarend op te pakken.
Indien gewenst, kunnen wij natuurlijk ook één of meer deelonderzoeken (zoals een milieutechnisch onderzoek) voor u uitvoeren.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

PROJECTEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum