Ruimtelijke onderbouwing

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Wanneer uw bouwvoornemen niet past binnen het geldende bestemmingsplan, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen, waardoor het realiseren van uw bouwvoornemen alsnog mogelijk wordt. Hiervoor dient een procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) doorlopen te worden. Deze procedure kan gevolgd worden met behulp van een ruimtelijke onderbouwing.

Een goede ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin wordt onderbouwd dat het verlenen van medewerking aan het project aanvaardbaar is, ook al wijkt het af van het bestemmingsplan. In een goede ruimtelijke onderbouwing komen doorgaans de volgende aspecten aan de orde:

  • planologische en stedenbouwkundige aspecten
  • verkeerskundige aspecten
  • milieutechnische onderzoeken (geluid, externe veiligheid, natuur en flora en fauna, bodem, luchtkwaliteit)
  • gevolgen voor de waterhuishouding
  • archeologie en cultuurhistorische waarden (monumenten)
  • uitvoerbaarheid van het plan

De omvang en de impact van het voorgenomen project bepaalt hoe uitgebreid de bovenvermelde aspecten aan bod moeten komen. Wij kunnen in elk geval de gehele ruimtelijke onderbouwing voor u verzorgen. U hebt dan met één contactpersoon te maken, die het geheel aan onderzoeken voor u verzorgt. Zo behoudt u het overzicht, omdat u voor het gehele onderzoek maar één aanspreekpunt heeft, die alles uit de kast zal halen om het grondig en voortvarend op te pakken.
Indien gewenst, kunnen wij natuurlijk ook één of meer deelonderzoeken (zoals een milieutechnisch onderzoek) voor u uitvoeren.

Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met:

drs. Iskander Dias
T: 06-52690078

PROJECTEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Verde Vista Meerburg

Plataanhout Zoetermeer

De Zangvogel fase 1 en 2 Vlaardingen

De Helden van Gorkum