Extern salderen kan oplossing zijn voor vastgelopen projecten met stikstofproblematiek?

Extern salderen kan oplossing zijn voor vastgelopen projecten met stikstofproblematiek?

Extern salderen kan oplossing zijn voor vastgelopen projecten met stikstofproblematiek? 1568 816 Mees Ruimte & Milieu

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid van extern salderen. Dit instrument kan een oplossing bieden voor uw project, wanneer aanvankelijk sprake is van negatieve effecten op beschermde natuurgebieden.

Dat dit instrument een oplossing kan zijn, blijkt uit een casus in de gemeenten Katwijk en Noordwijk, waar vier verschillende woningontwikkelingen door toepassing van het instrument doorgang kunnen vinden. MEES heeft in opdracht van Campri Vastgoed BV de planologische procedure voor deze ontwikkelingen verzorgd. Met de uitspraak van de Raad van State is in 2019 het Programma Aanpak Stikstof komen te vervallen (ECLI:NL:RVS:2019:1603) en zijn eerder geldende drempelwaarden niet langer van toepassing. Als gevolg van deze uitspraak dreigden de ontwikkelingen vast te lopen, aangezien de vier projecten negatieve effecten op nabijgelegen, beschermde natuurgebieden hebben.

Om de vier ontwikkelingen toch doorgang te kunnen laten vinden, heeft MEES een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming ingediend, waarbij gebruik is gemaakt van het instrument extern salderen. Extern salderen omvat de beëindiging van een stikstofactiviteit, waarbij de vrijgekomen emissieruimte onder voorwaarden kan worden benut en gebruikt voor een nieuwe stikstofactiviteit op een andere locatie.

Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van een in het verleden afgegeven milieuvergunning die ter plaatse van één van de ontwikkelingen van kracht was. Op basis van de milieuvergunning was toestemming verleend voor een inrichting waar het stallen en beweiden van paarden is toegestaan. Aangezien de milieuvergunning nog niet is ingetrokken, kunnen de betreffende gronden om deze reden zonder nieuwe toestemming in gebruik worden genomen ten behoeve van het beweiden van paarden, zonder de noodzaak van het verkrijgen van een omgevingsvergunning onderdeel bouwen. De depositieruimte die vrijkomt met het intrekken van de milieuvergunning kan tevens worden ingezet ten behoeve van de realisatie van de beoogde woningbouw op de andere locaties.

Op basis van de door MEES uitgevoerde AERIUS-verschilberekeningen blijkt het intrekken van de milieuvergunning en bijhorende gebruiksruimte een groter effect te hebben op de omliggende, beschermde natuurgebieden, dan de aanleg en ingebruikname van de vier woningbouwontwikkelingen. Aanvullend is gemotiveerd dat de aanvraag voldoet aan de overige voorwaarden van de provinciale beleidsregels met betrekking tot extern salderen.

De door MEES ingediende vergunningaanvraag is recentelijk verleend en onherroepelijk geworden, waardoor de vastgelopen projecten doorgang kunnen vinden en de realisatie van circa 650 woningen niet langer hinder ondervindt aan het tekort van depositieruimte. Wij feliciteren Campri Vastgoed BV met het behaalde resultaat en wensen hen veel succes bij de nieuwe fase: van willen naar mogen!