Flora- en faunawet verleden tijd…

Flora- en faunawet verleden tijd…

Flora- en faunawet verleden tijd… 700 523 Mees Ruimte & Milieu

Met ingang van het nieuwe jaar is de natuurwetgeving flink op de schop gegaan. Hoewel in de volksmond nog lang gesproken zal worden van een flora- en faunawetontheffing, is dit begrip verleden tijd. De nieuwe wet vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet met als doel een betere aansluiting bij Europese richtlijnen en meer duidelijkheid in de natuurwetgeving.

Provincies meer bevoegdheden
Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen. Dit geldt dus ook voor ontheffingen of vergunningen die werden aangevraagd in het kader van de Flora- en Faunawet. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren, zoals het IJsselmeer.

Gebiedsbescherming
In de nieuwe Wet Natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 2000-gebieden vrijwel hetzelfde. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten komt te vervallen. Wel kunnen provincies ervoor kiezen om deze gebieden alsnog te beschermen via het provinciale beleid. De provincie voegt dan gebieden toe aan de NNN (EHS) of wijst ze aan als bijzonder provinciaal natuurgebied of -landschap.

Soortbescherming
Zowel in de Flora- en Faunawet als in de nieuwe Wet Natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. Deze verboden activiteiten wijzigen nauwelijks. Wel zijn enkele definities aangepast. Zo is het onopzettelijk verstoren niet meer strafbaar en is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder dat tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd, blijft strafbaar. Met de nieuwe wet wijzigt wel de lijst van beschermde soorten

Overgangsrecht
Vanaf 1 januari 2017 zorgen de provincies voor vergunningen en ontheffingen en voor de informatievoorziening. RVO handelt aanvragen af die tot en met 31 december 2016 bij RVO zijn ingediend. Beslissingen over deze aanvragen die na 1 januari 2017 worden genomen, behandelt RVO op basis van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn van der Hulst
T: 06 54397426