Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) inwerking

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) inwerking

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) inwerking 1600 1071 Mees Ruimte & Milieu

In één van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de PAS in juli 2015. Deze regeling is nu enkele maanden in werking en dat hebben wij gemerkt. Het doel van de PAS is om ontwikkelingsruimte voor locaties in de nabijheid van stikstofgevoelige natura-2000 gebieden te creëren en de bijbehorende onderzoeken en procedures te vereenvoudigen. Wij merken in de praktijk dat in gevallen waar ook daadwerkelijk significante effecten te verwachten zijn op natura-2000 gebieden, de PAS uitkomst biedt. Echter, bij gevallen waar voorheen op voorhand effecten uitgesloten konden worden vanwege bijvoorbeeld de afstand tot het natuurgebied en de minimale effecten, moet dat nu aangetoond worden met een berekening van de AERIUS Calculator. Bij de meest eenvoudige procedures leidt de inwerkingtreding van de PAS dus tot extra onderzoeklast.

Zoals eerder ook is gemeld in onze nieuwsbrief, is de PAS niet te gebruiken bij bestemmingsplannen (behoudens specifiek aangewezen projecten). Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, is dit omdat een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar en de ontwikkelingsruimte wordt vastgesteld voor een periode van zes jaar. Maar ook bij bestemmingsplannen wordt nu gevraagd om met berekeningen van AERIUS aan te tonen of sprake is van significante nadelige effecten op de Natura-2000. Door PAS zijn er nu ook duidelijke regels omtrent vergunningplicht en meldingsplicht, maar die regels zijn niet van toepassing op bestemmingsplannen. Bij PAS geldt vanaf een waarde van 0,05 mol/ha/jaar een meldingsplicht en in beginsel vanaf 1 mol/ha/jaar een vergunningplicht (in specifieke gevallen kan dat aangepast worden naar 0,5 mol/ha/jaar). Bij een bestemmingsplan gelden deze grenswaarden niet en zal bij iedere verslechtering beoordeeld moeten worden of sprake is van significante negatieve effecten. Indien uit een berekening van AERIUS blijkt dat sprake is van een toename van meer dan 0,05 mol/ha/jaar en de 1 mol/ha/jaar, bestaat geen mogelijkheid voor het indienen van een melding en zal alsnog nader onderzoek moeten plaatsvinden in de vorm van een voortoets en mogelijk een passende beoordeling met bijbehorende m.e.r.-plicht. Bij een toename van stikstofdepositie tot 1 mol/ha/jaar (m.u.v. specifieke gevallen tot 0,5 mol/ha/jaar) kun je in die zin beter een omgevingsvergunningprocedure doorlopen dan een bestemmingsplan, omdat dan PAS wel van toepassing is en volstaan kan worden met een melding. Voor meer informatie hierover, kunt u bellen met Martijn van der Hulst 06-54 39 74 26.