MEES feliciteert

MEES FELICITEERT

Er zijn weer flink wat projecten die doorgang kunnen vinden. Wij zijn er trots op dat wij hier een bijdrage aan hebben mogen leveren.

Woningen in Zuiderwoude

Onze felicitaties gaan uit naar Greenfields TAD met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ‘Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude’. Dit betreft de realisatie van twee (vrijstaande) woningen in Zuiderwoude. Wij hebben het permissiemanagement verzorgd, waaronder het opstellen van het bestemmingsplan en het begeleiden van de procedure.

Woningbouw ontwikkeling Fazantenlaan, Oostvoorne.

Hierbij feliciteren wij Van Omme & De Groot met het verkrijgen van een onherroepelijk vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. Op de hoek van de Fazantenlaan en de Patrijzenlaan in Oostvoorne is een groot terrein dat nu nog braak ligt. Van Omme & De Groot is voornemens hier 71 woningen te ontwikkelen. Het plan omvat royale vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde woningen. Prettig wonen met de natuur (natura 2000-gebied Voornes Duin) om de hoek. Voor deze ontwikkeling heeft Mees het vergunningentraject ten aanzien van stikstofdepositie in natura 2000-gebied verzorgd, waarbij met succes gebruik gemaakt is van het stikstof registratie systeem.

Stiereveld in Watergang

Graag feliciteren wij KPO Planontwikkeling met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de omgevingsvergunning bouwen ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Stiereveld te Watergang. In het prachtige Noord-Hollandse dorp worden 18 voor de streek typerende woningen gebouwd naar het ontwerp van W3 Architecten. MEES heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het begeleiden van de bestemmingsplan procedure en alle benodigde vergunningen. Voor meer informatie, kijk op www.Kpo.nl of www.w3architecten.nl

Port of Harlingen

Onze felicitatie gaat uit naar Port of Harlingen met het verkrijgen van een bouw- en watervergunning voor de bouw van een nieuwe damwand en kadeconstructie, de Vluchthaven genoemd. Daarmee geeft Port of Harlingen invulling aan haar missie; het creëren van een veilige haven door zorg te dragen voor de nautische veiligheid en te voorzien in adequate haveninfrastructuur. De haven van Harlingen ligt aan de prachtige Waddenzee, die sinds 2009 tot het UNESCO Werelderfgoed behoort en daarom goed beschermd moet worden. MEES heeft in opdracht van Port of Harlingen deze vergunningen mogen aanvragen en het permissiemanagement uitgevoerd. Op de foto is te zien hoe de boorankers voor de kademuur worden aangebracht.

Beursplein in Tiel

Onze felicitaties gaan uit naar ontwikkelaar REALES met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van de ontwikkeling van het Beursplein aan de Nieuwe Tielseweg, Tiel. Op de locatie van het voormalige Nuon kantoor is een hoogwaardig appartementencomplex in de vorm van twee bouwblokken met een hoogteaccent tot 33 meter ontwikkeld. In het plan is ruimte opgenomen voor 105 appartementen met bijhorende faciliteiten en een half verdiepte parkeergarage. MEES heeft voor REALES het bestemmingsplan opgesteld en de planologische procedure begeleid.
Meer informatie kunt u vinden op www.wonenaanhetbeursplein.nl

Parkstad Zuid Rotterdam

Heel graag feliciteren wij AM met het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van Parkstad Zuid. Het plangebied bestaat uit één bouwblok met een hoogteaccent tot 70 meter en is gelegen aan de Laan op Zuid. Het plan kent een multifunctioneel programma waarin planologisch ruimte wordt geboden aan commerciële voorzieningen op de begane grond en de eerste verdieping. Op de bovengelegen verdiepingen worden woningen gerealiseerd. In totaal biedt het plan ruimte aan 297 woningen en circa 2.000 m2 aan commerciële voorzieningen. MEES heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het begeleiden van de bestemmingsplanprocedure en de voorbereiding van het vergunningentraject.

Landhuis in Aerdenhout

Wij feliciteren de familie Wurpel met de vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van een landhuis in Aerdenhout. Op de plek van de inmiddels gesloopte bungalow wordt een landhuis naar ontwerp van architectenbureau Van Manen gebouwd. MEES Ruimte & Milieu verzorgde de ruimtelijke onderbouwing, coördineerde de (milieutechnische) onderzoeken en verzorgde in samenwerking met de architect, het permissiemanagement.

Jozefpark Hillegom

Wij feliciteren Renward met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Jozefpark te Hillegom. Het perceel behorende bij de Jozefkerk wordt herontwikkeld. Het gaat om de kerk, de pastorie, de Jozefschool, het zusterhuis en een nieuw appartementencomplex ten zuidoosten van het zusterhuis en het openbare gebied ertussen. De bestaande gebouwen worden aangepast en gebruikt ten behoeve van zorggerelateerd wonen. De Jozefschool wordt gesloopt. Hiervoor komen 12 appartementen en 8 eengezinswoningen terug. Daarnaast zal een nieuw appartementengebouw gerealiseerd worden. Het binnengebied wordt ingericht als park. Wij hebben Renward mogen ondersteunen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en permissiemanagement. Meer informatie vindt u op www.renward.nl.

Jumbo City Forum Rotterdam

Jumbo City Forum Rotterdam

Wij feliciteren ontwikkelaar Multi Netherlands met het verkrijgen en onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van een Jumbo City. Deze wordt gevestigd in het complex Forum Rotterdam nabij de Coolsingel. MEES heeft de vergunning namens Multi aangevraagd, de ruimtelijke motivering opgesteld en de procedure begeleid.

Villa in Aerdenhout

Onze felicitaties gaan uit naar de familie Aperghis met de vergunning voor de bouw van de moderne en energieneutrale villa in Aerdenhout. Het ontwerp van Paul de Ruiter architects paste niet binnen de regels van het bestemmingsplan, maar door toepassing van de kruimelgevallenregeling is het project met een reguliere procedure mogelijk gemaakt. Mees Ruimte & Milieu verzorgde de ruimtelijke motivering en in samenwerking met de architect, is het permissiemanagement verzorgd.

Buitenplaats Beresteijn, Voorschoten

Heel graag feliciteren wij Amvest en de gemeente Voorschoten met het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de herontwikkeling van de Buitenplaats. Het plan omvat drie stijlvolle appartementgebouwen ingepast in het park waarbinnen o.a. de slingervijver en kruisvijver weer in ere zijn hersteld. Het prominente landhuis wordt volledig gerenoveerd en biedt straks plaats voor wonen met zorg voor ouderen.

Mees heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het begeleiden van de bestemmingsplanprocedure inclusief het toepassen van de coördinatieregeling. Meer informatie kunt u vinden op www.beresteijn.nl

De Helden van Gorkum

In Gorinchem verrijst aan de Bagijnenwalstraat en Lindeboom te Gorinchem een nieuwbouwproject met 26 grondgebonden woningen met de klinkende naam De Helden van Gorkum. Mees heeft permissiemanagement verzorgd, waarbij met name de planologische procedure een hoofdrol heeft gespeeld. Mees feliciteert ontwikkelaars Epicurus en Van Wijnen.

De Zangvogel fase 1 en 2, Vlaardingen

Voor de wijk Holy Zuidoost in Vlaardingen, ook wel “De Nieuwe Vogelbuurt” genoemd, is de ambitie om de typische naoorlogse wijk te transformeren naar een aantrekkelijk groenstedelijk woonmilieu. Hiervoor werd in 2004 een grootschalige aanpak vastgesteld voor renovatie, sloop en nieuwbouw van diverse woonblokken. Het uitwerkingsplan “Holy Zuidoost Midden, 6e uitwerking (deelplannen 7 t/m 11)” betreft een nieuwe fase van herstructurering en is op 14 april door het college vastgesteld. Het plan ziet toe op de nieuwbouw van 177 eengezinswoningen.

Wij feliciteren Waterweg Wonen en Dura Vermeer met deze mooie stap in het proces!

Mees Ruimte & Milieu heeft ten behoeve van de planologische procedure begeleid het uitwerkingsplan opgesteld.

Voor meer informatie, kijk op denieuwevogelbuurt.nl.

Plataanhout Zoetermeer

Graag feliciteren wij woningbouwcorporatie De Goede Woning met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Plataanhout. Ter plaatse van voormalige dependances van een aantal basisscholen worden 27 driekamerwoningen gerealiseerd voor senioren (55+ers) en starters. MEES heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het opstellen van het bestemmingsplan in samenwerking met gemeente Zoetermeer en het begeleiden van de procedure. Meer informatie vindt u hier.

Verde Vista Meerburg

Hierbij feliciteren wij Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, SUSTAY en Stebru met het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen: “Meerburgerpolder Zuid, Woonblok” en “Meerburgerpolder Zuid, Centrumblok”. De bestemmingsplannen maken maximaal 637 woningen, 2.000 m2 detailhandel (supermarkt), 500 m2 leisure en 1.000 m2 zorgpraktijk mogelijk. MEES heeft voor deze ontwikkeling permissiemanagement verzorgd, waaronder het opstellen van het bestemmingsplan in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude en het begeleiden van de procedure. Meer informatie vindt u op de sites van Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, SUSTAY en Stebru.

PROJECTEN MILIEU RUIMTESCAN

Grotiusplaats Den Haag

Grotiusplaats te Den Haag

Residence Opduin te Noordwijk

Plataanhout Zoetermeer

De Helden van Gorkum