Nieuwe regelgeving vanaf juli 2015

Nieuwe regelgeving vanaf juli 2015

Nieuwe regelgeving vanaf juli 2015 1600 1065 Mees Ruimte & Milieu

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) treedt 1 juli in werking.
De PAS creëert ontwikkelingsruimte voor locaties in de nabijheid van stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden en vereenvoudigt de bijbehorende onderzoeken en procedures.
Met de AERIUS Calculator (via internet beschikbare tool) kan de hoeveelheid stikstofemissie en -depositie worden berekend die een activiteit veroorzaakt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte. De PAS levert de onderbouwing om aan te tonen dat natuurdoelen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Dit maakt de – door de Natuurbeschermingswet vereiste – passende beoordeling veel eenvoudiger. Het bevoegd gezag gebruikt AERIUS bij het beoordelen van de aanvraag. Toegedeelde ontwikkelingsruimte wordt geregistreerd in AERIUS Register, zodat deze niet nog eens kan worden uitgegeven. Als de depositie als gevolg van een nieuwe economische activiteit lager dan of gelijk is aan de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar, is geen vergunning nodig. Voor de sectoren landbouw en industrie en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht.
De PAS biedt niet voor alle ontwikkelingen een uitkomst. Een belangrijk artikel uit het wetsvoorstel is onder meer artikel 19km Natuurbeschermingswet. Kortgezegd bepaalt dit artikel, in welk soort toestemmingsbesluiten ontwikkelingsruimte zoals opgenomen in de PAS kan worden toegekend. Een bestemmingsplan valt hier in beginsel niet onder, omdat deze wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar en de ontwikkelingsruimte wordt vastgesteld voor een periode van zes jaar.
Voor meer informatie hierover: http://pas.natura2000.nl/

of bel 085-7440838(Mees Ruimte & Milieu).

Stand van zaken Omgevingswet
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 in werking. Deze wet moet 26 wetten integreren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Naast de wet, komt er een nieuw stelsel van AMvB’s en nieuwe instrumenten, zoals de Laan van de Leefomgeving.
Het wetsvoorstel is 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd en is nu in behandeling in de Tweede Kamer. Rijksuniversiteit Groningen heeft in de tussentijd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een advies van de Raad van State van 13 januari 2014. Het onderzoeksrapport is op 2 april 2015 opgeleverd. Een belangrijk onderdeel dat naar voren komt, is dat de regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen, maar nader worden geregeld in AMvB’s(Algemene Maatregelen van Bestuur). Dit heeft negatieve kanten (het parlement wordt in beginsel niet meer betrokken als medewetgever en de regelingen worden alsnog niet in één wet samengevoegd), maar ook positieve (flexibiliteit en snelheid voor normstelling). Het onderzoek wordt op 1 juni 2015 behandeld in de Tweede Kamer tijdens een wetgevingsoverleg. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet houden wij de veranderingen nauwlettend in de gaten. Hierbij letten wij vooral op de gevolgen voor u , als de vergunningenaanvrager.

Voor meer informatie hierover: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

of bel 085-7440838.