Update: ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’ en de ‘AERIUS-calculator.’

Update: ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’ en de ‘AERIUS-calculator.’

Update: ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’ en de ‘AERIUS-calculator.’ 1199 801 Mees Ruimte & Milieu

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Per 1 juli is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. De Wet wijzigt de Wet natuurbescherming middels de toevoeging van een aantal artikelen toegevoegd. Belangrijke onderdelen van de Wet zijn een zo ver mogelijke reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en een vrijstelling voor de bouwsector. Tegelijkertijd ziet de wet toe op het legaliseren van de projecten met een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Hiermee wil de overheid invulling geven aan het rechtszekerheidsbeginsel voor bedrijven die op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te goeder trouw hebben gehandeld.

Belangrijk voor nieuwe bouwprojecten is dat in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering een vrijstelling van de natuurvergunningplicht opgenomen voor activiteiten in de bouwsector. Deze is middels artikel 2.9a opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Dit is verder uitgewerkt in het Besluit natuurbescherming. In artikel 2.5 van het besluit is opgenomen dat de vrijstelling geldt voor de tijdelijke bouw- of sloopwerkzaamheden aan een (bouw)werk inclusief de daarmee samenhangende vervoersbewegingen. De vrijstelling geldt dus niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase of voor andere emissies dan stikstof.

Wat merkt de bouwsector van de wet?

Het gevolg van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering voor de bouwsector is dat per 1 juli een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht geldt. De tijdelijke gevolgen van door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie kunnen daarmee buiten beschouwing worden gelaten bij de natuurvergunning. De aanlegfase hoeft dus niet meer meegenomen te worden in de stikstofdepositieberekening. Voor de gebruiksfase is dit nog wel het geval.

Aanpassing van de AERIUS calculator.

Na de update van AERIUS 2020 op 15 oktober 2020, is er een nieuwe update van de AERIUS calculator ophanden. De update is onder andere een reactie op tussenuitspraak van de ABRvS van 21 januari 2021 over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’. Een van de gebreken heeft betrekking op de berekening van verkeersbewegingen in de AERIUS-berekening. Er wordt stikstof emissie waarden van verkeer gebruik gemaakt van het SRM2-rekenmodel. Het SRM2-rekenmodel gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. Dit wijkt af van de berekeningen die de AERIUS-Calculator maakt voor andere bronnen van stikstofuitstoot zoals woningen of scheepvaart. Bij zulke projecten wordt zo’n afkap niet gebruikt en kan daardoor op veel grotere afstanden worden berekend waar stikstof terechtkomt.

Dit wordt in de volgende update van de AERIUS calculator opgelost door het SRM2 rekenmodel te combineren met het OPS rekenmodel. Stikstofdepositie door wegverkeer kan dan, net als geldt voor andere emissiebronnen, tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Een release datum voor de update is nog niet bekend, maar er mag aangenomen worden dat dit pas na oktober 2021 zal zijn.

Wat betekent dit voor berekeningen uitgevoerd vóór de update?

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in het achterhoofd is voor berekeningen van de gebruiksfase naar verwachting een update nodig als er voor het project – of indien nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming – nog geen onherroepelijke vergunning is op het moment dat de update gereleaset wordt.

 

12 juli 2021