Vooruitlopen om de Omgevingswet?! Begin nu met de voorbereidingen.

Vooruitlopen om de Omgevingswet?! Begin nu met de voorbereidingen.

1024 683 Mees Ruimte & Milieu

Inmiddels hebben zowel de Eerste als Tweede kamer het onderwerp “KB besluit Omgevingswet over inwerkingtredingsdatum’’ niet controversieel verklaard. Dit betekent dat ondanks dat er sprake is van een demissionair kabinet, de debatten en stemmingen doorgang kunnen vinden. De Tweede kamer is voor de inwerkingtreding op 1 januari 2022, maar de Eerste kamer is wel nog kritisch. De Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee. In deze nieuwsbrief lichten wij toe wat deze veranderingen op hoofdlijnen betekenen voor projectontwikkelingen.

Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet worden 26 wetten gebundeld in één wet en vier besluiten. Het doel van de Ow is om de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen en samen te voegen. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk op decentraal niveau te regelen. Er wordt ook gestreefd naar snellere besluitvorming en de mogelijkheden om meer maatwerk te kunnen bieden. De Omgevingswet bestaat voor 20% uit het wijzigen van de regels en voor 80% betreft het een cultuurverandering die wordt beoogd. De focus van deze nieuwsbrief ligt op de regels die gaan wijzigen.

Wat gaat er onder meer veranderen?
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gesproken over ‘de fysieke leefomgeving’ en niet meer over ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent dat het omgevingsplan (het toekomstige bestemmingsplan) regels kan bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan en niet enkel regels die betrekking hebben op ‘een goede ruimtelijke ordening’. Onderwerpen zoals gezondheid en omgevingsveiligheid in de brede zin van het woord zullen aan bod komen bij het doorlopen van een procedure.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is sprake van één omgevingsplan per gemeente in plaats van meerdere bestemmingsplannen. Daarnaast zullen ook een aantal procedures wijzigingen en komen te vervallen. In beginsel zal voor een omgevingsvergunning de reguliere procedure van toepassing zijn. Hierbij komt de lex silencio positivo (vergunning van rechtswege) te vervallen. In enkele gevallen zal sprake zijn van een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld wanneer het omgevingsplan wordt gewijzigd of wanneer de uitgebreide procedure expliciet voor een ontwikkeling van toepassing is verklaard.

De coördinatieregeling zoals deze in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen zal mogelijk in een andere vorm terugkomen. Naast deze regeling is het ook vang belang datde wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsregels die onder de huidige wetgeving zijn opgenomen in bestemmingsplannen komen te vervallen. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om een wijzigingsplan of uitwerkingsplan op te stellen, aangezien voor wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen geen sprake is van een overgangsregeling.

Participatie

Participatie is een belangrijk onderwerp onder de reikwijdte van de Omgevingswet. Voor initiatiefnemers is het verplicht om bij indiening van een aanvraag aan te geven óf participatie heeft plaats gevonden, en zo ja: op welke manier. Het is daarmee niet in alle gevallen een indieningsvereiste. De verwachting is echter dat veel gemeenten hier wel om zullen vragen en/of dit in beleid zullen vastleggen. Daarnaast is het bij een wijziging van het omgevingsplan (dus geen aanvraag voor een omgevingsvergunning) wel verplicht om te participeren. Veel gemeentes sorteren nu al voor op de Omgevingswet als het gaat om participatie. Het is daarom raadzaam om tijdig na te denken over een passende vorm van participate. Dat is maatwerk per project.

Nu al voorbereiden
Wanneer het wenselijk is om onder de huidige wetgeving en daarmee gebruik te maken van de huidige procedurele mogelijkheden, kan het raadzaam zijn om ruim voor de inwerkingtreding een procedure te starten. Dit kan een bestemmingsplanprocedure zijn, maar het kan ook gaan om een omgevingsvergunningprocedure. Hiervoor is het van belang dat een ontwerpbestemmingsplan nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage ligt. Voor een omgevingsvergunningaanvraag geldt dat indien deze voor de inwerkingtreding is ingediend, de huidige wetgeving nog van kracht is. Om deze ‘deadlines’ te halen is het van belang om nu al te beginnen met de voorbereidingen! We zullen binnenkort de voor- en nadelen van de nieuwe en oude procedures nader toelichten.

Training / pub quiz
Om een goede afweging te kunnen maken in de keuzes die de Omgevingswet ons biedt, praten we u graag bij tijdens een training over de Omgevingswet. Dit kunnen we bijvoorbeeld ook doen in de vorm van een pub quiz. Tijdens de training of pub quiz zullen we stilstaan bij de huidige wet- en regelgeving, wat de veranderingen (in o.a. procedures, termijnen en aspecten) voor u gaan betekenen én nemen we u mee in de (on)mogelijkheden van de Omgevingswet.

Contact
Mocht u geïnteresseerd zijn in een training en/of vragen hebben over de Omgevingswet dan wel over de huidige procedures, dan horen we het graag. U kunt hierover contact opnemen met Aaron Groeneveld (0625224742) of Erik-Jaap Scheer (0646018067).