Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking?

Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking?

Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking? 1360 482 Mees Ruimte & Milieu

MEES merkt op: Wanneer treedt mijn omgevingsvergunning in werking?

Bij een ontwikkeling zijn vaak meerdere activiteiten van een omgevingsvergunning benodigd, zoals een omgevingsvergunning activiteit bouwen of afwijken bestemmingsplan. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) zijn voor deze activiteiten verschillende momenten van inwerkingtreding opgenomen. Als initiatiefnemer is het van belang om te weten wanneer de bouw kan aanvangen. In deze rubriek bespreken wij aan de hand van de omgevingsvergunningen activiteit bouwen en kappen van houtopstanden, het verschil in inwerking van deze activiteiten. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de gang naar de voorzieningenrechter en het verzoek om versnelde inwerking ex artikel 6.2 Wabo.

Inwerkingtreding activiteit bouwen en kappen houtopstanden
De keuze voor de omgevingsvergunning activiteit bouwen en het kappen van houtopstanden is niet toevallig. Dit heeft te maken met de gevolgen van deze activiteiten.

De hoofdregel is dat een omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 6.1, eerste lid, van de Wabo), zoals bij de bouwvergunning. Uitzondering op de hoofdregel is de uitgestelde inwerkingtreding. Deze uitgestelde inwerkingtreding geldt ten eerste voor activiteiten met onomkeerbare gevolgen, zoals het kappen van bomen. Daarnaast geldt deze uitgestelde inwerkingtreding voor activiteiten die belangrijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning activiteit milieu of afwijken bestemmingsplan (uitgebreide procedure). Dergelijke omgevingsvergunningen worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en treden pas inwerking na afloop van de beroepstermijn (artikel 6.1, eerste lid, onder b van de Wabo).

Binnen de omgevingsvergunning gelden dus verschillende activiteiten die op andere momenten inwerkingtreden. Sturing en goede planning is daarin voor u als initiatiefnemer noodzakelijk om niet tegen onnodig tijdsverlies aan te lopen.

Voorlopige voorziening bij de bestuursrechter
Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking en houdt daarmee niet de inwerkingtreden van de omgevingsvergunning tegen. Hiervoor is het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening noodzakelijk (artikel 8:81 e.v. Awb). Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bij de bestuursrechter tegen omgevingsvergunningen, waarvan de activiteiten onomkeerbare gevolgen of belangrijke gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, heeft direct schorsende werking (artikel 6.1, derde lid, van de Wabo). De omgevingsvergunning treedt dan pas in werking totdat op het verzoek is beslist.

Bij de omgevingsvergunning activiteit bouwen heeft het indienen van verzoek om voorlopige voorziening geen directe schorsende werking. De schorsende werking vindt pas plaats, indien de voorzieningenrechter hiertoe op het verzoek heeft besloten.

Terstond inwerkingtreding omgevingsvergunning
Indien u de bezwaar- of beroepstermijn niet wenst af te wachten om een bruikbare omgevingsvergunning te hebben, biedt de Wabo in artikel 6.2 de mogelijkheid om het bevoegd gezag te verzoeken de omgevingsvergunning terstond na haar bekendmaking in werking te laten treden.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken zijn echter grondige redenen en dringende nodig. Grote uitloop in planning met financiële gevolgen is bijvoorbeeld als grondige reden aanvaard (ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:295, r.o. 8-8.3). De wetgever heeft echter in de Memorie van Toelichting laten weten dat van deze mogelijkheid ‘zeer spaarzaam en prudent gebruik moet worden gemaakt’ (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 146). Het direct na bekendmaking in werking laten treden van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning activiteit kappen houtopstanden is daarmee niet zomaar een gegeven, maar met een goede motivering wel mogelijk.

Conclusie
Wees bij een ontwikkeling ervan bewust dat verschillende activiteiten omgevingsvergunning benodigd zijn voor realisatie. Deze activiteiten kennen verschillende behandeltijden en verschillende momenten van inwerkingtreding! Het opstellen van een juiste planning, naast de constructieve en bouwkundige planning, is daarom van evident belang!

Indien u meer vragen heeft over de verschillende momenten van inwerkingtreding of hulp nodig heeft bij het permissiemanagement van uw ontwikkelproject, kan MEES u hierbij ondersteunen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met mr. A.B. (Aaron) Groeneveld, jurist omgevingsrecht (tel: 06-25224742).

MEES merkt op
In de rubriek ‘MEES merkt op’ belichten we elke maand een actueel en opmerkelijk onderwerp uit de ruimtelijke ordeningspraktijk. Bijvoorbeeld onderwerpen die betrekking hebben op het natuurbeschermingsrecht, de Omgevingswet, planschade en de kruimelgevallenregeling zullen de revue passeren.